luni, 10 noiembrie 2008

BIBLIA SI PLANETA XIn sute, chiar mii de versete, Biblia vorbeste despre Planeta Zeilor si locuitorii ei: Elohimi/ Anunnaki/dumnezei. Nu sint omise nici efectele apropierii Planetei Crucii de Pamant- trecerea printre Marte si Jupiter. Citeva exemple despre acest ultim aspect:
1) Acum 3.600 de ani, in timpul si dupa Exodului evreilor din Egipt (perioada lui Moise si Iosua) Pamantul a suferit mari cataclisme: "La mijlocul mileniului al doilea I. Ch., Pamantul a suferit... mari cataclisme. Un corp ceresc, recent patruns in sistemul solar - o noua cometa -, s-a apropiat foarte mult de Pamant... disparitia ulterioara a stratului glaciar" (Immanuel Velikovsky, Ciocnirea lumilor, Ed. Lucman, Bucuresti).
"Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua cînd a dat Domnul (Yahweh/Anu - n.a) pe Amoriţi în mînile copiilor lui Israel, şi a zis în faţa lui Israel: ,,Opreşte-te, soare, asupra Gabaonului, Şi tu, lună, asupra văii Aialonului!
Şi soarele s'a oprit, şi luna şi -a întrerupt mersul, Pînă ce poporul şi -a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s'a oprit în mijlocul cerului, şi nu s'a grăbit să apună, aproape o zi întreagă." (Iosua 10: 12-13).
2) "Doamne, cînd ai ieşit din Seir, Cînd ai plecat din cîmpiile Edomului, Pămîntul s'a cutremurat, cerurile au picurat, Şi norii au turnat ape cu găleata;
Munţii s'au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s'a clătinat inaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel". (Judecatori 5:4-5).
3) "El mută deodată munţii, şi -i răstoarnă în mînia Sa.
Zguduie pămîntul din temelia lui, de i se clatină stîlpii.
Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare; şi ţine stelele supt pecetea Lui.
Numai El întinde cerurile, şi umblă pe înălţimile mării.
El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară şi Raliţele, şi stelele din ţinuturile de miazăzi." (Iov 9:5-9).
4) "Cînd Te-au văzut apele, Dumnezeule, cînd Te-au văzut apele, s'au cutremurat, şi adîncurile s'au mişcat.
Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori, şi săgeţile Tale au sburat în toate părţile. Tunetul Tău a isbucnit în vîrtej de vînt, fulgerile au luminat lumea: pămîntul s'a mişcat şi s'a cutremurat." (Psalmi 77:16-18).
5) "Norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sînt temelia scaunului Său de domnie.
Înaintea Lui merge focul, şi arde dejur împrejur pe protivnicii Lui.
Fulgerile Lui luminează lumea: pămîntul Îl vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pămînt." ( Psalmi 97:2-5).
6) "Oamenii vor intra în peşterile stîncilor şi în crăpăturile pămîntului (bunkerele din Norvegia, de exemplu - n.a), de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul.
În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur (lemnele pictate si statuile falselor religii - n.a) pe cari şi -i făcuseră, ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci;
şi vor intra în găurile stîncilor, şi în crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, cînd Se va scula să îngrozească pămîntul." (Isaia 2:19-21).
7) "Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mînie şi urgie aprinsă, care va preface tot pămîntul în pustiu, şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.
Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina.
Voi pedepsi-zice Domnul-lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mîndria celor trufaşi, şi voi doborî semeţia celor asupritori.
Voi face pe oameni mai rari decît aurul curat, şi mai scumpi decît aurul din Ofir.
Pentru aceasta voi clătina cerurile, şi pămîntul se va zgudui din temelia lui, de mînia Domnului oştirilor, în ziua mîniei Lui aprinse." (Isaia 13:9-13).
8) "Mă uit la munţi, şi iată că sînt zguduiţi; şi toate dealurile se clatină!" (Ieremia 4:24).
9) "Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine, şi fiarele cîmpului şi toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt, şi toţi oamenii cari sînt pe faţa pămîntului; munţii se vor răsturna, pereţii stîncilor se vor prăbuşi, şi toate zidurile vor cădea la pămînt." (Ezechiel 38:20).
10) "Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc, şi stîlpi de fum;
soarele se va preface în întunerec, şi luna în sînge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mîntuit. Căci mîntuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe cari -i va chema Domnul." (Ioel 2:30-32).
11) "El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunerecul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa pămîntului: Domnul este Numele Lui.
El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui." (Amos 5:8-9).
12) "Căci iată că Domnul iese din locuinţa Lui, Se pogoară, şi umblă pe înălţimile pămîntului!
Supt El se topesc munţii, văile crapă, ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin rîpi." (Mica 1:3-4).
13) "Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vîrtej, şi norii sînt praful picioarelor Lui.
El mustră marea şi o usucă, face să sece toate rîurile; Basanul şi Carmelul tînjesc, şi floarea Libanului se vestejeşte.
Se clatină munţii înaintea Lui, şi dealurile se topesc; se cutremură pămîntul înaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta înaintea urgiei Lui? Şi cine poate ţinea piept mîniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă ca focul, şi se prăbuşesc stîncile înaintea Lui." (Naum 1:3-6).
14) "Măreţia Lui acopere cerurile, şi slava Lui umple pămîntul.
STRALUCIREA LUI ESTE CA LUMINA SOARELUI (de analizat articolul Could We See Two Suns in Five Years? - n.a) , din mîna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui.
Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele lui.
Se opreşte, şi măsoară pămîntul cu ochiul; priveşte, şi face pe neamuri să tremure; munţii cei vecinici se sfărîmă, dealurile cele vechi se pleacă; El umblă pe cărări vecinice." (Habacuc 3:3-6).
15) "Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.`
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului (Planeta X = Planeta Crucii), toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului (navele Elohimilor/Anunnakilor - n.a) cu putere şi cu o mare slavă.
El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui (levitarea/rapirea in nave - n.a) din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă." (Matei 24:29-31).